PRIVACY
STATEMENT
april 2017
TELE2

Waar gaat dit Privacy Statement over

Als Tele2 Nederland B.V. , Tele2 Finance  en Tele2 Retail B.V. (hierna gezamenlijk aangeduid als “Tele2”) zijn we ons bewust dat wij persoonsgegevens van onze klanten (laten) verzamelen en verwerken in het kader van onze dienstverlening. Met dit Privacy Statement communiceren wij richting onze klanten waarom wij gegevens van hen verwerken en hoe wij dat doen. Tele2 gaat heel zorgvuldig om met haar klantgegevens en behandelt deze vertrouwelijk. Wij waken daarom over onze klantgegevens met de nodige technische en organisatorische maatregelen. In het geval er een risico bestaat dat klantgegevens toch zijn gelekt en klanten hiervan mogelijk nadelige gevolgen van ondervinden, zullen wij de betrokken klanten op de hoogte stellen.

Tele2 is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens van alle klanten van Tele2. Als je wilt weten welke gegevens wij van jou verzamelen, kun je dit privacy statement doornemen. Daarnaast hebben wij de verzameling en verwerkingen van persoonsgegevens aangemeld bij de Autoriteit Persoonsgegevens (openbaar meldregister in te zien via www.autoriteitpersoonsgegevens.nl).

Welke gegevens verzamelen en beheren wij?

Persoonsgegevens
Persoonsgegevens zijn gegevens die zijn te herleiden tot individuele natuurlijke personen. Voor de diensten van Tele2 kun je je aanmelden via telefoon, website of in de winkel (van een van onze partners). Tijdens de aanmelding wordt gevraagd om NAW- gegevens (Naam, Adres, Woonplaats), telefoonnummer, emailadres en rekeningnummer. Daarnaast vragen we naar je geslacht en geboortedatum. Om je als klant te kunnen identificeren en fraude-/ wanbetaling te voorkomen, wordt ook het nummer van je ID genoteerd. Bij overhandiging van je toestel wordt om die reden ook een afgeschermde scan van je ID gemaakt. Op deze wijze verwerken we geen onnodige gegevens als je Burgerservicenummer en/ of je foto. Tijdens je aanmelding wordt er gevraagd naar je persoonlijke voorkeuren v.w.b. vermelding in de (papieren) telefoongids en beschikbaarheid voor nummerinformatiediensten.

Zolang je klant bij ons bent, houden wij bij voor welke acties je je hebt aangemeld, of je klachten hebt ondervonden, welke vragen je via de website of klantenservice hebt gesteld en of je je nota’s volledig en op tijd hebt betaald.

Verkeersgegevens
In het kader van onze dienstverlening verwerken wij verschillende soorten gegevens die nodig zijn om bel-, internet en televisieverkeer over ons netwerk te vervoeren, die hierna worden opgesomd. Hierbij worden verkeersgegevens verwerkt die informatie geven over het gebruik en verbruik van onze diensten, maar die niet de inhoud van de communicatie zelf betreffen. Verkeersgegevens zijn persoonsgegevens waarvoor bijzondere wettelijke regels gelden.

Vaste en mobiele telefoniegegevens
De datum, het tijdstip en de duur van een verbinding, je eigen telefoonnummer en het telefoonnummer van diegene met wie je belt, technische identificatienummers zoals IMSI (telefoon) en IMEI (toestel) nummer en de mast waarmee je verbinding hebt.

Internetgegevens
De datum, technische identificatiegegevens (zoals of het ingevoerde e- mail adres klopt met het ingevoerde wachtwoord van Tele2 diensten), e- maildienst, je IP- adres, datavolume en de kwaliteit van je verbinding (denk aan foutmeldingen). Ook kan Tele2 vaststellen of je een toestel gebruikt dat geschikt is voor het 4G netwerk van Tele2 en/of jouw toestel correct staat ingesteld zodat er verbinding kan worden gemaakt met het 4G netwerk van Tele2.

Televisiegegevens
Digitale televisiegegevens zoals het tijdstip en de duur van de TV- kijksessie, de gebruikte kanalen en het gebruik van de videotheek voor de levering en facturatie van digitale televisiediensten.

Voor analyse- en marketingdoeleinden uitsluitend ten behoeve van de eigen dienstverlening van Tele2 vragen we je expliciete akkoord tijdens het installeren van je TV dienst of de TV app. We leggen hiervoor gegevens vast zoals het tijdstip en de duur van de TV sessie, de gebruikte kanalen, kwaliteit van de verbinding, het gebruik van de videotheek en vanaf welke apparaat de dienst gebruikt wordt. Als je hiervoor kiest, kunnen we er voor zorgen dat je aanbiedingen ontvangt die zijn afgestemd op jouw gebruik van onze TV- dienst. Je gegevens worden voor dit doel maximaal 1 jaar opgeslagen.

Locatiegegevens
Locatiegegevens geven aan met welke zendmast je in verbinding staat. Ook kunnen via je smartphone andere locatiegegevens worden verzameld als je gebruik maakt van een app van Tele2. Zo kan daarbij de locatie van de toestel worden bepaald aan de hand van de GPS of de wifi-functie van je toestel. Locatiegegevens kunnen ook als persoonsgegevens worden aangemerkt als die zijn te herleiden tot individuele natuurlijke personen. Momenteel maken wij v.w.b. 2G/ 3G gebruik van het mobiele netwerk van T- mobile en beschikken wij zelf niet over de precieze locaties van zendmasten. Van het verkeer dat over ons eigen mobiele netwerk (via 4G) gaat, verzamelen wij wel locatiegegevens.

Waarvoor verwerken wij deze gegevens?

Dienstverlening, facturering en betalingsadministratie
Tele2 verzamelt en verwerkt bovenstaande gegevens voor zover deze nodig zijn voor onze dienstverlening en de verdere ontwikkeling daarvan. Denk hierbij aan het in behandeling nemen van je aanvraag, het tot stand brengen van je aansluiting op het netwerk, het afwikkelen van het bel- internet en televisieverkeer over ons netwerk om je de gevraagde dienst te kunnen leveren, het versturen van een factuur daarvoor, het verschaffen van inlichtingen daarover of het afhandelen van eventuele klachten. Daarnaast worden gegevens bewaard om op organisatieniveau te kijken of de verbruikte minuten/ data van al onze klanten tezamen daadwerkelijk in rekening zijn gebracht. In geval van roaming (‘bellen in het buitenland’) worden call detail records (CDR’s) geregistreerd door internationale aanbieders van openbare telecommunicatiediensten. Deze worden doorgegeven aan Tele2 t.b.v. facturatie. Tenslotte kan Tele2 op basis van deze gegevens controleren of je gemaakte afspraken over het gebruik van een 4G toestel in combinatie met onze mobiele diensten correct naleeft.

Het innen van openstaande rekeningen
Het innen van openstaande rekeningen laten wij over aan hiervoor geselecteerde derde partijen (incassobureau’s). Deze partijen ontvangen persoonsgegevens zoals je naam en adres, je ID- nummer en het te vorderen bedrag, maar alleen om de openstaande rekening te kunnen innen.

Risico analyse / kredietcheck
Indien je bij ons een mobiel abonnement wilt afsluiten worden een aantal checks en toetsen uitgevoerd. Hierbij maken we gebruik van zowel interne Tele2 data als data van externe registers en partijen. Zo wordt getoetst of je bij Tele2 bekend staat als niet- of te laat betalende klant.  Verder controleren wij of je in het Centraal Insolventieregister of het Curatele en Bewind Register bent opgenomen.

Als je een mobiel abonnement wilt afsluiten word ook getoetst of je bij Preventel bent geregistreerd als niet- of laat betalende klant. Preventel is een kredietregistratiesysteem waarin niet- of laat betalende klanten worden opgenomen, tenzij er sprake is van een inhoudelijk betwiste factuur. Preventel is een samenwerkingsverband van aanbieders van mobiele telefonie. Tele2 maakt ook onderdeel uit van dit samenwerkingsverband. Indien je in dit bestand op wordt genomen ontvang je hiervan bericht van Preventel. Je kunt bezwaar maken tegen deze registratie bij Stichting Preventel, Postbus 744, 7400 AS Deventer (www.preventel.nl).

Naast bovenstaande registers laten wij ook  een kredietrisico analyse uitvoeren door een derde partij (‘kredietcheck’) . Op basis van de door ons geraadpleegde data  besluiten wij of je wel of geen mobiel abonnement bij ons kunt afsluiten.  Je gegevens  (naam, postcode, huisnummer, geboortedatum, identificatiesoort, identificatienummer) worden hiertoe verstrekt aan Experian.  Als je bezwaar wilt maken of informatie wilt ontvangen over de wijze waarop je bent opgenomen in hun systeem, kun je je richten tot Experian via telefoonnummer 0900 – 39737426, via www.experian.nl of een brief sturen naar Experian, Postbus 16604, 2500 BP Den Haag.

Indien je er voor kiest om je toestel in termijnen te betalen dan sluit je een toestelkrediet af. Wanneer dit toestelkrediet hoger is dan € 250,- wordt een inkomens- en lastentoets uitgevoerd. Deze informatie wordt gebruikt bij de beoordeling of een kredietaanvraag voor jou mogelijk is.

Tenslotte zal je bij een kredietovereenkomst van meer dan € 250,- getoetst worden bij het BKR. Het toestelkrediet zal niet verstrekt worden als er sprake is van een achterstandsmelding. Wanneer je het niet eens met een achterstandsmelding bij het BKR dien je met hen contact op te nemen.

BKR
Tele2 meldt een kredietovereenkomst van meer dan € 250,- bij de Stichting Bureau Krediet Registratie (BKR) te Tiel. BKR verwerkt deze gegevens in het Centraal Krediet Informatiesysteem ten behoeve van het voorkomen en beperken van krediet- en betaalrisico’s voor aangesloten organisaties en het voorkomen en beperken van overkreditering van betrokkenen, alsmede ten behoeve van het leveren van een bijdrage aan het voorkomen van problematische schuldsituaties. Deze gegevens worden in het kader van de eerder genoemde doelstellingen door BKR ter beschikking gesteld aan de aangesloten organisaties, hetgeen mogelijk is in feitelijke en statistisch bewerkte vorm.

Naast het aanmelden van de overeenkomst heeft Tele2 verder de verplichting op zich genomen een achterstand in de nakoming van de betalingsverplichtingen uit hoofde van deze overeenkomst van meer dan 2 maanden te melden bij BKR. Dit kan gevolgen hebben voor iedere eventuele volgende financieringsaanvraag.

Een achterstand in betalingsverplichtingen wordt tevens verstrekt aan Preventel en Experian, tenzij er sprake is van een inhoudelijk betwiste factuur.

(Direct) marketing- en verkoopdoeleinden
Het postadres, e-mailadres en (mobiele) telefoonnummer, zoals deze bij ons bekend zijn, gebruiken wij om commerciële aanbiedingen te doen ten behoeve van onze eigen dienstverlening v.w.b. (mobiel) internet, (mobiele) telefonie en TV en daaraan aanverwante dienstverlening. Dit kan via e- mail, telefonisch of per post plaatsvinden. Voormalige klanten kunnen door Tele2 tot 2 jaar na beëindiging van het contract nog worden benaderd met een aanbod om weer klant te worden, tenzij je je hiervoor hebben uitgeschreven via bijvoorbeeld klantenservice, Mijntele2.nl of de Tele2 app.

Verbruiksgegevens kunnen door ons worden gebruikt om op geaggregeerd niveau (d.w.z. dat deze gegevens niet worden herleid naar individuele personen) analyses te kunnen maken van het bel-, internet en kijkgedrag van onze klanten.

Daarnaast kunnen we je om toestemming vragen om gegevens over jouw verbruik van onze dienstverlening te verwerken om jou persoonlijke aanbiedingen te doen. Als je daarvoor toestemming hebt gegeven, kan je die op elk gewenst moment weer intrekken via ‘Mijn Tele2’, of door middel van het bellen met onze klantenservice of het versturen van een brief aan Tele2 Nederland B.V., O.v.v. Recht van Verzet, Postbus 22697, 1100 DD Amsterdam.

Wij verkopen je persoonsgegevens niet aan derden ten behoeve van marketing of verkoopactiviteiten.

Wanneer je niet akkoord gaat met het gebruik van je gegevens voor het op de hoogte houden van aanbiedingen met betrekking tot producten en diensten van Tele2 dan kun je dit op elk gewenst moment aan ons kenbaar maken.  Wanneer je niet door andere bedrijven of instellingen wilt worden gebeld, kun je je ook laten registreren bij het bel-me-niet-register via www.bel-me-niet.nl.

Het voldoen aan wettelijke verplichtingen.
Tele2 is verplicht medewerking te verlenen aan een bevel tot het aftappen van telefoonaansluitingen en het aftappen van internet. De gegevens komen echter niet bij ons terecht. De verdere verwerking valt onder de verantwoordelijkheid van de bevoegde overheidsinstantie. Daarnaast zal Tele2 medewerking verlenen aan vorderingen van justitie v.w.b. informatie die we vanuit onze normale bedrijfsvoering beschikbaar hebben. In beginsel gaan dergelijke verzoeken terug tot 3 maanden, tenzij er een zwaarwegend belang is, dan kan er eventueel meer beschikbare informatie worden aangeleverd.

Sommige personen of (hulp-) instanties maken gebruik van zogeheten ‘b- nummer afscherming’. Dit houdt in dat, mocht je dergelijke nummers hebben gebeld, wij deze nummers niet (volledig) op je factuur tonen. Dit doen we om de privacy van jou of je huisgenoten te beschermen. Hiertoe dragen wij zorg voor een periodieke up- en download van aangemelde nummers bij de instantie die deze nummers centraal registreren en beschikbaar stellen voor andere aanbieders (COIN). We zijn hierbij echter afhankelijk van andere operators. De afscherming van b- nummers kan derhalve helaas niet in alle gevallen worden gegarandeerd.

Als je via de instellingen van je telefoon zelf hebt gekozen voor een geheim nummer dan wordt dit nummer niet meegezonden en is deze niet zichtbaar voor de partij die je belt. Echter, wanneer je belt met het alarmnummer 112 wordt je telefoonnummer altijd meegezonden. Hiertoe zijn we wettelijk verplicht. Wanneer je belt met onze klantenservice wordt je nummer doorgezonden indien je aan hebt gegeven mee te willen werken aan ons klanttevredenheidsonderzoek.

De voorkoming, opsporing en bestrijding van fraude of onregelmatigheden
Tele2 kan op basis van het gebruik van je belgedrag overgaan tot het beperken van bepaalde bestemmingen indien Tele2 constateert dat er sprake is van exorbitant gebruik ten opzichte van je normale belgedrag. Dit zogenaamde hoogverbruik kan er op duiden dat er sprake is van fraude, bijv. dat je telefoon is gestolen en nu wordt gebruikt om naar verre bestemmingen te bellen. Bovendien wil Tele2 voorkomen dat de factuur zo hoog oploopt dat deze niet meer betaald kan worden. Tele2 streeft ernaar om je in dergelijke gevallen vooraf persoonlijk telefonisch of per sms-bericht te informeren voordat er tot een beperking wordt overgegaan. Gegevens worden voor dit doeleinde maximaal 6  maanden bewaard.

Inschakelen derden
Tele2 schakelt voor de uitvoering van haar dienstverlening partijen in zoals bezorgdiensten, klantcontact centers, e- tailers en retailers, leveranciers van apparatuur, systemen of software en monteurs ten behoeve van diensten met betrekking tot het netwerk. Voor zover deze partijen bij het uitvoeren van de betreffende diensten toegang hebben tot persoonsgegevens of verkeersgegevens heeft Tele2 de vereiste bewerkersovereenkomsten gesloten om te waarborgen dat gegevens uitsluitend voor de van tevoren overeengekomen doeleinden worden gebruikt.

Training en opleiding van personeel
Ten behoeve van training en opleiding van medewerkers op de verkoop en klantenservice afdelingen, kan het zijn dat er wordt meegeluisterd met het gesprek dat je voert met een van onze medewerkers om dit op een later moment te kunnen analyseren. Dit doen we zodat vragen of verzoeken zo klantvriendelijk mogelijk worden beantwoord. Naderhand worden de gesprekken gewist. Wanneer er telefonisch een overeenkomst wordt aangegaan, kan dit gedeelte van het gesprek worden vastgelegd om achteraf, indien dit nodig is, tot bewijs te dienen.

Netwerkkwaliteit, beschikbaarheid en veiligheid
Om onze dienstverlening zo optimaal mogelijk te laten verlopen, streeft Tele2 er naar om voldoende bandbreedte beschikbaar te stellen voor haar klanten en worden diverse capaciteits- en beveiligingsmaatregelen toegepast.

Tele2 houdt bij in hoeverre van het mobiele netwerk gebruik wordt gemaakt. Indien noodzakelijk wordt extra capaciteit gereserveerd. Dit gebeurt op geaggregeerd niveau door verbruik van alle klanten gezamenlijk bij te houden. Hierbij wordt geen gebruik gemaakt van gegevens die naar individuele klanten te herleiden zijn. In geen geval wordt de inhoud van de door jouw verstuurde berichten door ons bekeken.

Tele2 heeft een eigen vast netwerk en sinds 2015 een eigen mobiel 4G netwerk. Voor onze vaste dienstverlening geven we een indicatie van de beschikbaarheid en de internetsnelheid die je op het opgegeven adres kan verwachten. Deze snelheid is tevens terug te vinden op je contract. De gerealiseerde snelheid van de verbinding is afhankelijk van de kwaliteit van de lijnen tussen de DSL-modem en de apparatuur van Tele2 in de centrale en kan naar boven en naar beneden afwijken van deze indicatie.

Indien er veel internetverkeer tegelijkertijd plaatsvindt, kan het voorkomen dat er ‘congestie’ optreedt. Een soort file op ons netwerk. In zo’n geval wordt het verkeer door Tele2 geprioriteerd. We bepalen dan welk verkeer in welke volgorde gebruik kan maken van de beschikbare weg (het netwerk). Dit is noodzakelijk om een goede dienstverlening richting alle eindgebruikers te kunnen blijven bewerkstelligen.

Omdat de hoeveelheid beschikbare bandbreedte een schaars goed is, geeft Tele2 bij congestie voorrang aan tijdkritisch verkeer boven minder tijdkritisch verkeer. Zo krijgt de IP-telefonie en het IP televisie verkeer van Tele2 binnen het netwerk van Tele2 voorrang om de juiste kwaliteit voor deze tijdkritische diensten te kunnen garanderen.

Tele2 maakt hierbij voor de internettoegangsdiensten geen onderscheid tussen toegang of prioritering op applicatieniveau zoals ‘peer to peer’ (diensten zoals Bittorrent, Whatsapp, Youtube of Skype.) Dit is tevens een vereiste vanuit netneutraliteit wetgeving (Telecommunicatiewet 7.4a). In geval van calamiteiten gelden andere prioriteiten en kan het zijn dat bepaalde gebruikers voorrang krijgen of dat er bandbreedte toegang wordt gereserveerd. Kijk voor meer informatie hierover op www.tele2.nl/netwerkkwaliteit

Beveiliging van het netwerk en aansluitingen van onze klanten
Tele2 probeert het internet voor zichzelf en voor haar klanten zo veilig mogelijk te houden door de inzet van firewalls, spamfilters en virusscanners op ons vaste netwerk. Tele2 geeft informatie over veilig internetgebruik op haar website en biedt klanten tevens de mogelijkheid om zich extra te beveiligen door middel van het aanschaffen van een Tele2 veiligheidspakket. Daarnaast steunt Tele2 de strijd tegen kindermisbruik en blokkeert zij de toegang tot websites die volgens Interpol kinderporno bevatten.

Om aansluitingen van onze klanten en ons netwerk te beschermen, wordt al het internetverkeer dat ons netwerk binnenkomt automatisch gefilterd. Wanneer, voor bijvoorbeeld e- mail, Tele2 vermoedt dat een bericht een virus bevat dan zullen we proberen het virus te verwijderen en het bericht alsnog af te leveren, tenzij dit spam betreft. Spam wordt door ons op netwerkniveau tegengehouden. Zie hiervoor ook onze Gedragsregels voor Internet of Fair Use Policy voor Mobiel.

Inlichtingen aan klanten v.w.b. storingsmeldingen of klachten daarover
Mobiele klanten die een storing hebben ervaren kunnen tot uiterlijk 5 dagen nadien contact opnemen met Tele2 voor inlichtingen. Een gespecialiseerd team kan vervolgens meer gedetailleerd bekijken wat de oorzaak hiervan kan zijn geweest.

Aanleveren van gegevens voor telefoongidsen en abonnee- informatiediensten
Indien je hier toestemming voor hebt gegeven, verstrekken wij je naam, adres en telefoonnummer aan partijen die deze in een openbare (digitale) telefoongids en/ of nummerinformatiedienst willen opnemen. Je kunt je voorkeuren aangeven via www.mijnnummervermelding.nl

Bestrijden van hinderlijke of kwaadwillige oproepen
Soms komt het helaas voor dat je hinder ondervindt van bepaalde (anonieme) oproepen. Het kan zijn dat je wordt gebeld en dat je alleen achtergrondgeluiden hoort. Wanneer dit meerdere malen plaatsvindt, kan het zijn dat je automatisch wordt opgeroepen door middel van een zogeheten ‘dailer’.  Sommige call centers maken hier gebruik van. Je kunt dit verhelpen door je aan te melden bij het ‘Bel-me-niet-register’. Wanneer het nummer waar je last van ondervindt wel bekend is, kun je dit nummer eventueel opvoeren via de telefooninstellingen van je smartphone. Kijk voor meer informatie in de handleiding van je toestel of zoek deze op via toestelhulp op onze website.

Wees terughoudend met het doorgeven van je eigen gegevens wanneer je wordt gebeld door mensen die zeggen een bank of bedrijf te vertegenwoordigen. Bedrijven vragen nooit naar pincodes, wachtwoorden etc. Die hoef je dan ook nooit te geven. Hang in zo’n geval gewoon op. Wanneer je meerdere malen hinder ondervindt van een anonieme beller waarbij een daadwerkelijk gesprek tot stand komt, kun je het formulier invullen via www.tele2.nl/klantenservice/klachten/telefonisch-overlast. Wij vragen je je eigen gegevens en telefoonnummer en de aard en ernst van de ondervonden overlast en in ieder geval een drietal data en tijdstippen van de telefoontjes aan te geven (tot 3 maanden geleden). Op basis van de aangeleverde gegevens kunnen we bekijken of het nummer in beheer bij Tele2 is en zal Tele2 de desbetreffende eigenaar van het nummer hierop aanspreken. Wanneer het nummer bij een andere aanbieder in beheer is, vragen wij de andere aanbieder de eigenaar van het nummer hierop aan te spreken. Mocht dat niet helpen, dan kan Tele2, of de andere aanbieder, de NAW- gegevens van de eigenaar van het nummer afgeven. Dit zal tevens worden gemeld aan de eigenaar van het nummer. Eventuele verkeersgegevens die zijn geraadpleegd en gekoppeld aan een onderzoek naar hinderlijke of kwaadwillende oproepen, worden binnen drie maanden na afloop van het onderzoek verwijderd.

Analyseren van surf- en klikgedrag op de Tele2 websites
Wanneer je onze website bezoekt of een bestelling plaatst, wordt gebruik gemaakt van cookies en soortgelijke technieken zodat we weten of het je eerste bezoek is aan onze website, hoe lang je er over doet om een bestelling te plaatsen, welk type vragen je stelt aan onze virtuele assistent en, indien je klant bent, hoe vaak en wanneer je inlogt op ‘Mijn Tele2’, welke instellingen je hierin wijzigt en welke pagina’s je binnen deze service omgeving bezoekt. Functionele cookies hebben geringe gevolgen voor de privacy en daarom vragen wij voor dergelijke cookies geen expliciete toestemming aan onze bezoekers. Daarnaast willen we bijhouden welke advertentie leidt tot een aankoop, zodat diegene die een advertentie heeft geplaatst hiervoor een beloning kan ontvangen. Ook deze cookies hebben een geringe impact op de privacy van de gebruiker. Voor cookies die bijhouden welke interesses je hebt en die je volgen over meerdere websites vragen we wel toestemming. Ook vragen we toestemming wanneer je je e- mail adres achterlaat in onze webshop om je een e- mail te kunnen sturen en te informeren over de status van je bestelling bij ons. Om je voorkeuren te wijzigen en voor meer informatie over welke cookies worden geplaatst via onze website en de duur van de opslag, kun je onze cookie informatie op Tele2.nl raadplegen.

Hoe lang worden (verkeers-) gegevens bewaard?

Tele2 streeft ernaar gegevens niet langer te bewaren dan noodzakelijk voor de verwezenlijking van het doel waarvoor het verkregen is. De volgende bewaartermijnen worden hierbij gehanteerd.

Doel
Doel
Bewaartermijn verkeersgegevens
Bewaartermijn verkeersgegevens
Verkeersbeheer/ capaciteitsplanning
Doel
Gelijk na afloop beheer-/ capaciteitsdoeleinde
Bewaartermijn verkeersgegevens
Facturatie
Doel
6 maanden actief/ 7 jaar gearchiveerd
Bewaartermijn verkeersgegevens
Inlichtingen mobiele klanten v.w.b. storingen
Doel
7 dagen
Bewaartermijn verkeersgegevens
Opsporen en oplossen van fraude
Doel
6 maanden
Bewaartermijn verkeersgegevens
Financiële verantwoording (‘revenue assurance’)
Doel
18 maanden
Bewaartermijn verkeersgegevens

Voor verkeersbeheer en capaciteitsplanning wordt gekeken naar het totale gebruik van het (mobiele) netwerk waarna deze voor deze doeleinden niet langer geraadpleegd worden. De gegevens waarmee de factuur is berekend (de verkeersgegevens) worden na 6 maanden uit de actieve administratie gehaald en nog 18 maanden apart opgeslagen ten behoeve van financiële verantwoording (‘revenu assurance’). . Ten behoeve van het verstrekken van inlichtingen aan mobiele klanten voor wat betreft individuele storingsmeldingen kan binnen 7 dagen een aanvraag worden gedaan om terug te kijken naar meer specifiekeindividuele verkeersgegevens. Voor het opsporen en oplossen van fraude kunnen de gegevens tot een half jaar worden geraadpleegd. Na afloop van een onderzoek worden voor dit doel geraadpleegde en opgeslagen verkeersgegevens binnen 3 maanden verwijderd. Voor het controleren of verschillen zijn tussen de gefactureerde omzet en het totaal aantal verbruikte belminuten/ data en vanwege fiscale verplichtingen (o.a. btw-afdracht) worden gegevens nog 7 jaar geaggregeerd bewaard.

Veilige omgang persoonlijke gegevens

Je account en persoonlijke gegevens zijn voor jou inzichtelijk gemaakt via internet. Om deze te raadplegen, heb je een e- mail adres en wachtwoord nodig. Wij adviseren om een uniek wachtwoord aan te maken en deze met enige regelmaat te wijzigen.

Om te voorkomen dat anderen vanaf een andere telefoon je voicemail kunnen beluisteren, adviseren je een persoonlijke pincode in te stellen. Dit is in te stellen via het voicemailmenu.

Voor je Wifi instellingen adviseren wij een andere naam te kiezen dan je eigen naam i.v.m. de openbaarheid van wifi netwerken. Ook adviseren we je te zorgen dat de beveiliging van je wifirouter aan staat zodat die alleen gebruikt kan worden met een wachtwoord. Op die manier is de communicatie over je eigen  wifi-netwerk beveiligd.

Tele2 Beveiligingsmeldpunt

Veilig internet is ontzettend belangrijk. Bij het dagelijkse gebruik van websites wordt regelmatig gevraagd om persoonlijke gegevens. Dan is het van groot belang dat je er vanuit kunt gaan dat deze gegevens zorgvuldig worden opgeslagen en bewaard. Daarom besteedt Tele2 veel aandacht aan het beschermen van je gegevens. Daarbij kunnen wij ook jouw hulp gebruiken. Mocht je onverhoopt een onvolkomenheid ontdekken in een van onze diensten of andere (beveiligings-)zaken, waarvan je vindt dat Tele2 hiervan op de hoogte moet zijn, dan willen wij je vragen dit aan ons te laten weten. Om je melding maximaal te benutten en het doorgeven hiervan zo eenvoudig mogelijk te maken, hebben wij een stappenplan opgesteld dat je kunt volgen:

  • 1. Meld beveiligingslekken aan het Tele2 Security & Fraude team via het e-mailadres: beveiligingsmeldpunt@tele2.com
  • 2. Vermeld in je melding zoveel mogelijk relevante informatie (screenshots, IP-adressen, hoe kan de onvolkomenheid worden blootgelegd etc.).
  • 3. Vermeld in je melding een mailadres, telefoonnummer of ander contactadres via welke wij eventueel met je kunnen communiceren over de melding. Deel het beveiligingsrisico niet met anderen en maak er geen actief mis-/gebruik van.
  • 4. Zodra wij je melding hebben ontvangen, start ons Security & Fraude team zo snel mogelijk met een onderzoek. Hiervoor zullen wij mogelijk ook contact met jou opnemen. Mocht je anoniem met ons willen communiceren, dan kan je eventueel een tijdelijk en/of anoniem emailadres gebruiken. Ook kunnen we indien gewenst met een tussen-/vertrouwenspersoon werken. Je mag er van uit gaan dat je melding en eventuele gegevens door ons niet aan derden zullen worden overhandigd.
  • 5. Wij proberen de eventueel vastgestelde problemen zo snel mogelijk op te lossen en brengen je daar van op de hoogte.

Wij zijn iedereen die Tele2 helpt met het veiliger maken van haar diensten zeer erkentelijk voor hun hulp. Uiteraard geldt hierbij wel dat bovenstaande stappen moeten worden gevolgd. Wij zullen in dit soort situaties dan ook geen aangifte doen van je melding.

Inzage, correctie en/of verwijdering

Je eigen gegevens kun je inzien en je kunt verzoeken om je gegevens te laten corrigeren of verwijderen. Indien je gebruik maakt van ‘MijnTele2’ of de Tele2 app, kun je dit voor het grootste deel zelf doen. In de gevallen dat dit op deze manier niet mogelijk is, kun je telefonisch contact opnemen met de klantenservice een e- mail of een brief sturen naar Tele2 Nederland B.V., o.v.v. Correctie/ Inzage of Verwijdering, Postbus 289, 2400 AG Alphen aan den Rijn. In je verzoek dien je zoveel mogelijk te specificeren op welke persoonsgegevens het verzoek ziet. Naar aanleiding van je verzoek berichten we je over het verdere verloop van de procedure.

Tele2 zal in beginsel binnen vier weken op een verzoek tot inzage of correctie reageren. In geval van een verzoek tot verwijdering zal Tele2 de betreffende persoonsgegevens zo spoedig mogelijk verwijderen, tenzij en voor zover de wet verplicht om de betreffende persoonsgegevens te bewaren of er (andere) dringende redenen zijn die zich tegen verwijdering verzetten. Indien Tele2 de betreffende persoonsgegevens (gedeeltelijk) niet heeft verwijderd, stuurt Tele2 je een bericht waarin zij toelicht waarom niet (volledig) aan het verzoek kan worden voldaan.

Indien Tele2 niet of niet volledig kan vaststellen op welke persoonsgegevens een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering betrekking heeft, kan Tele2 je vragen om je verzoek (nader) te specificeren. Tele2 schort de uitvoering van het verzoek op totdat aan Tele2 een (nadere) specificatie is verstrekt.

Contact

Mochten er vragen of opmerkingen zijn naar aanleiding van ons privacy statement, neem dan gerust contact met ons op. Dit kan door het online formulier op Tele2.nl in te vullen, telefonisch contact op te nemen met onze klantenservice of een brief te sturen naar Tele2 Nederland B.V., o.v.v. Privacy, Postbus 289, 2400 AG Alphen aan den Rijn.

Tele2 kan dit privacy statement eenzijdig wijzigen. We adviseren je daarom om dit statement regelmatig op wijzigingen na te gaan.