ACTIEVOORWAARDEN 4K ACTION CAM ACTIE

ALGEMEEN

 • Deze actievoorwaarden (hierna: “Actievoorwaarden”) zijn van toepassing op de door Tele2 Nederland B.V. (hierna: “Tele2”), gevestigd te Diemen (1112 XS) aan de Wisselwerking 58, georganiseerde actie
  ‘Action cam’ (hierna “Actie”) en zijn te raadplegen op de internet
  https://www.tele2.nl/shop/thuis/action-cam-voorwaarden/(hierna “Website”).
 • De Actie heeft tot doel Action cam in combinatie met een Thuis internet abonnement, Internet en Telefonie, Internet en TV of Internet, Bellen en TV van Tele2 (hierna “Thuis abonnement”) te promoten.
 • Deelname aan de Actie kan alleen door een natuurlijke persoon die een Thuis abonnement van Tele2 heeft besteld (via de Website, een winkel van Tele2 of via de telefoon met Tele2 telesales) en met wie Tele2 een overeenkomst heeft gesloten.
 • Door deel te nemen aan deze Actie verklaren de deelnemende personen (“Deelnemers”) zich akkoord met de toepasselijkheid van deze Actievoorwaarden.
 • Tele2 is gerechtigd naar eigen inzicht en zonder voorafgaande kennisgeving deze Actievoorwaarden gedurende de looptijd van deze Actie te wijzigen dan wel zonder opgave van reden deze Actie te staken of te wijzigen, indien de omstandigheden dit met zich meebrengen, zonder dat Tele2 daardoor op enigerlei wijze tot vergoeding van schade gehouden is jegens de Deelnemers. Wijziging van de Actievoorwaarden en staking of wijziging van de Actie zal door Tele2 zo spoedig mogelijk bekend gemaakt worden via de Website. Deelnemers kunnen aan de informatie op de Website geen rechten ontlenen.
 • Indien één of meer bepalingen van deze Actievoorwaarden nietig zijn of worden vernietigd, is Tele2 gerechtigd één of meer vervangende bepalingen vast te stellen die zoveel mogelijk de aard en de strekking van de nietige of vernietigde bepaling benaderen zonder zelf nietig of vernietigbaar te zijn.
 • De inhoud van deze Actievoorwaarden is onder voorbehoud van schrijffouten en interpretatie; aan schrijffouten en vergissingen van Tele2 kunnen geen rechten worden ontleend.
 • De actieperiode loopt van 27 november 2018 tot en met 30 december 2018 om 23:59 uur, dan wel zolang de voorraad strekt (hierna: “de Actieperiode”). Tele2 kan deze Actieperiode verlengen of verkorten.
 • Op deze Actievoorwaarden is Nederlands recht van toepassing. Eventuele geschillen voortvloeiend uit de Actievoorwaarden of de Actie dienen te worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Amsterdam.

DE ACTIE

2.1 Klanten die een Thuis abonnement bestellen, ontvangen een 4K Action cam indien aan alle Actievoorwaarden is voldaan.
2.2 Uiteindelijke deelname aan de Actie is afhankelijk van goedkeuring en verwerking van het abonnement door Tele2. Indien de bestelling is goedgekeurd, dan ontvangt de Deelnemer hiervan een bevestiging.
2.3 Op de bestelling van het Thuis abonnement zijn onder meer de Algemene Voorwaarden Tele2 Multimediadiensten 27 maart 2018 van toepassing.
2.4 De 4K Action cam wordt doorgaans binnen 14 dagen nadat de internetverbinding door Tele2 is geactiveerd per post toegezonden.
2.5 De 4K Action cam wordt door hardware leverancier Alternate Computerversand Nederland C.V. (hierna: “Alternate”)  ter beschikking gesteld. Tele2 verstrekt naam, adres en woonplaats gegevens van de Deelnemer aan Alternate, zodat Alternate de 4K Action cam naar de Deelnemer kan versturen . Op het moment dat de 4K Action cam wordt verzonden ontvangt de Deelnemer per e-mail een verzendbevestiging met een Track & Trace code.
2.6 Het recht op de 4K Action cam komt te vervallen, indien het Thuis abonnement binnen de respijtperiode wordt geannuleerd, dan wel indien de internetverbinding om wat voor reden dan ook niet kan worden geactiveerd

DEELNAME

3.1 Deelname aan de Actie staat uitsluitend open voor nieuwe klanten die gedurende de Actieperiode een Thuis abonnement bestellen.
3.2 Minderjarigen en Tele2 klanten die al een Thuis abonnement van Tele2 hebben, zijn uitgesloten van deelname.
3.3 Aan deelname zijn geen andere kosten verbonden dan de gebruikelijke eenmalige, abonnements- en gebruikskosten.
3.4 Deelnemers zijn verplicht tot het verschaffen van correcte, actuele en complete informatie. Tele2 kan Deelnemers verzoeken bewijs te leveren van hun identiteit.
3.5 In geval van misbruik, fraude, manipulatie of omzeiling van en inbreuk op deze Actievoorwaarden is Tele2 gerechtigd (een) Deelnemer(s) aan deze Actie uit te sluiten. Tele2 is gerechtigd dit te doen op basis van een vermoeden en is niet gehouden de uitgesloten Deelnemer(s) hiervan te informeren of daartoe bewijs te leveren.
3.6 Tele2 is te allen tijde gerechtigd Deelnemers zonder opgaaf van reden uit te sluiten van deelname.

4K Actioncam

4.1 Er zijn in totaal 3.000 4K Actioncam’s beschikbaar met maximaal 1 exemplaar per adres.

4.2 Tele2 behoudt zich het recht voor te allen tijde en zonder opgaaf van redenen de 4K Action cam in een andere kleur of van een andere leverancier te leveren.
4.3 Tele2 is niet verantwoordelijk voor het verzending en levering van de 4K Action cam’s. Voor vragen m.b.t. het werking, verzending en garantie van de 4K Action cam dient de Deelnemers Alternate te contacteren (contactgegevens zijn te vinden op www.alternate.nl).
4.4 De 4K Action cam wordt niet in geld uitgekeerd, is niet inwisselbaar voor andere producten dan in deze Actievoorwaarden beschreven en kan niet worden gebruikt in combinatie met andere (kortings)acties of promoties, anders dan zoals in deze Actievoorwaarden is bedoeld.

OVERIG

5.1 In de gevallen waarin deze Actievoorwaarden niet voorzien, zal een besluit worden genomen door Tele2.
5.2 Tele2 behoudt zich het recht voor te allen tijde en zonder opgaaf van redenen de Actie eenzijdig te wijzigen, op te schorten of te beëindigen.
5.3 Tele2, de door haar ingeschakelde hulppersonen en/of derden zijn niet aansprakelijk voor enige schade, direct of indirect, die voortvloeit uit of op enig andere wijze verband houdt met de Actie.
5.4 Naam-, adres- en woonplaatsgegevens en/of andere persoonsgegevens die Tele2 verkrijgt in verband met de deelname aan deze Actie, worden opgenomen in het gegevensbestand van Tele2 en zullen conform de Algemene Verordening Gegevensbescherming worden verwerkt. Tele2 verstrekt deze gegevens aan Alternate en Alternate verwerkt deze gegevens zoals in deze Actievoorwaarden is beschreven.
5.5 Voor vragen of opmerkingen met betrekking tot de Actie of het Thuis abonnement kan de Deelnemer terecht bij de Tele2 klantenservice 020 – 754 4444 (lokaal tarief ). Voor vragen of klachten met betrekking tot 4K Action cam dient de Deelnemer zich tot Alternate te wenden.

Aldus opgemaakt te Diemen, 30 oktober 2018.