Deze actievoorwaarden zijn van toepassing op de actie ‘Tele2 Vriendenvoordeel’:

ALGEMEEN

 • Deze actievoorwaarden (hierna: “Actievoorwaarden”) zijn van toepassing op de door Tele2 Nederland B.V. (hierna: “Tele2”), gevestigd te Diemen (1112 XS) aan de Wisselwerking 58, georganiseerde promotionele actie “Tele2 Vriendenvoordeel” (hierna: ”Actie”) en zijn te raadplegen op de internet website https://vriendenvoordeel.tele2.nl (hierna: “Website”).
 • De Actie heeft tot doel mobiele telefonie diensten (hierna: “Product”) van Tele2 te promoten. Deze Actie geldt niet voor andere producten of diensten van Tele2.
 • Door deel te nemen aan deze Actie verklaren de deelnemende personen (hierna: “Deelnemers”) zich akkoord met de toepasselijkheid van deze Actievoorwaarden.
 • Tele2 is gerechtigd naar eigen inzicht en zonder voorafgaande kennisgeving deze Actievoorwaarden gedurende de looptijd van deze Actie eenzijdig te wijzigen dan wel zonder opgave van reden deze Actie eenzijdig te wijzigen, op te schorten of te beëindigen, zonder dat Tele2 daardoor op enigerlei wijze tot vergoeding van schade gehouden is jegens de Deelnemers. Wijziging van de Actievoorwaarden of wijziging, opschorting of beëindiging van de Actie zal door Tele2 zo spoedig mogelijk bekend gemaakt worden via de Website. Deelnemers kunnen aan de informatie op de Website geen rechten ontlenen.
 • Indien één of meer bepalingen van deze Actievoorwaarden nietig zijn of worden vernietigd, is Tele2 gerechtigd één of meer vervangende bepalingen vast te stellen die zoveel mogelijk de aard en de strekking van de nietige of vernietigde bepaling benaderen zonder zelf nietig of vernietigbaar te zijn.
 • De inhoud van deze Actievoorwaarden is onder voorbehoud van schrijffouten en interpretatie; aan schrijffouten en vergissingen van Tele2 kunnen geen rechten worden ontleend.
 • De actieperiode begint op 25 september 2017 en eindigt op 31 maart 2019 om 23:59 uur (hierna: “Actieperiode”). Tele2 kan deze Actieperiode verlengen of wijzigen.
 • Op deze Actievoorwaarden is Nederlands recht van toepassing. Eventuele geschillen voortvloeiend uit de Actievoorwaarden of de Actie dienen te worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Amsterdam.

DE ACTIE

 • Deelnemers kunnen een Product van Tele2 onder de aandacht van hun vrienden, familie, collega’s en bekenden (gezamenlijk hierna: “Vrienden” of individueel “Vriend”) brengen via de internetsite http://membergetmember.co (hierna: “Internetsite”) van de Member Get Member Company, gevestigd te Amsterdam (1017 XK) op het Frederiksplein 1 (hierna: “MGMco”), in combinatie met sociale media (internetcommunicatieplatform waar de gebruikers de inhoud verzorgen, zoals Facebook, WhatsApp, Twitter en van Deelnemer afkomstige e-mails) (hierna: “Social Media”).
 • Een Deelnemer maakt een profiel en promotiepagina(‘s) aan via de Internetsite van MGMco en brengt via Social Media deze Internetsite, zijn profiel, zijn promotiepagina(‘s), en een Product van Tele2 onder de aandacht van zijn Vrienden. Door dit profiel aan te maken, verklaart de Deelnemer zich akkoord met de Gebruiksvoorwaarden van MGMco, die te vinden zijn op de internetsite http://membergetmember.co/assets/pdfs/toc.pdf . Daarbij komt tussen Deelnemer en MGMco een overeenkomst tot stand voor het gebruik van de Internetsite van MGMco. Deelnemer zal voldoen aan de bepalingen in genoemde Gebruikersvoorwaarden van MGMco.
 • Indien een Vriend deelneemt aan de Actie, gaat hij akkoord met en zal hij voldoen aan de bepalingen in deze Actievoorwaarden. Deelnemers (inclusief Vrienden) gaan akkoord met het verstrekken van hun naam, e-mailadres en bankrekeningnummer door Tele2 aan MGMco, indien door hen een Product van Tele2 wordt gekocht. Deze gegevens worden enkel gebruikt ter registratie van de deelname aan de Actie en ter uitbetaling van de vergoeding(en).
 • Vrienden kunnen via de Internetsite van MGMco naar de Website van Tele2 gaan en daar een Product van Tele2 kopen.
 • De Deelnemer ontvangt een vergoeding wanneer er tussen Tele2 en de Vriend(en) een overeenkomst tot stand is gekomen voor de koop van een Product van Tele2 én voldaan is aan de eisen die hieronder staan beschreven in het onderdeel “De Vergoeding” (artikelen 4.1 en 4.2).

DEELNAME

 • Deelname aan de Actie staat gedurende de Actieperiode open voor natuurlijke personen die consumenten zijn (geen bedrijven).
 • Minderjarigen zijn uitgesloten van deelname.
 • Deelnemers hebben een aantoonbare woon- of verblijfplaats in Nederland.
 • Deelnemers zijn verplicht tot het verschaffen van correcte, actuele en complete informatie. Tele2 kan Deelnemers verzoeken bewijs te leveren van hun identiteit.
 • In geval van misbruik, fraude, manipulatie, of omzeiling van of inbreuk op deze Actievoorwaarden is Tele2 gerechtigd (een) Deelnemer(s) uit te sluiten van deze Actie. Tele2 is gerechtigd dit te doen op basis van een vermoeden en is niet gehouden de uitgesloten Deelnemer(s) hiervan te informeren of daartoe bewijs te leveren.
 • Tele2 is te allen tijde gerechtigd Deelnemers zonder opgaaf van reden uit te sluiten van deelname.

DE VERGOEDING

 • Per nieuwe aangebrachte klant/abonnee ontvangt de Deelnemer de op de Website van Tele2 beschreven vergoeding. Daarbij moet voor elke vergoeding voldaan zijn aan de volgende eisen:
 • Een Vriend bezocht via een door Deelnemer verstrekte hyperlink in de Social Media (zoals Facebook, WhatsApp, Twitter en van Deelnemer afkomstige e-mails) van Deelnemer direct (en niet via een andere internetsite) de Internetsite en de daarop aanwezige promotiepagina(‘s) van Deelnemer; en
 • Door te klikken op een hyperlink op deze promotiepagina(‘s) komt de Vriend direct (en niet via een andere internetsite) terecht op de Website van Tele2; en
 • Binnen 30 dagen nadat de Vriend terecht is gekomen op de Website van Tele2 koopt deze Vriend een Product van Tele2 waarbij een overeenkomst tot stand is gekomen tussen deze Vriend en Tele2. Daarbij geldt dat deze Vriend een ander e-mailadres gebruikt en in deze overeenkomst een andere voornaam of achternaam heeft dan de Deelnemer die het profiel heeft aangemaakt via de Internetsite van MGMco; en
 • bovengenoemde overeenkomst tussen deze Vriend en Tele2 is niet opgezegd of herroepen tijdens de wettelijke bedenktijd; en
 • het gekochte Product van Tele2 is klaar voor gebruik en de Vriend, die een nieuwe klant/abonnee is geworden van Tele2, heeft zijn eerste factuur betaald aan Tele2.
 • De administratie van Tele2 strekt tot volledig bewijs van de verschuldigde vergoeding, tenzij Deelnemer tegenbewijs levert. Op verzoek van Tele2 zal Deelnemer voor elke door hem geclaimde vergoeding bewijzen overleggen aan Tele2 waaruit naar tevredenheid van Tele2 blijkt dat voldaan is aan de in artikel 4.1 beschreven eisen. Indien Deelnemer deze bewijzen niet kan overleggen, vervalt het recht op de desbetreffende vergoeding.

OVERIG

 • In de gevallen waarin deze Actievoorwaarden niet voorzien, zal een voor Deelnemer bindend besluit worden genomen door Tele2.
 • Tele2, de door haar ingeschakelde hulppersonen en/of derden zijn niet aansprakelijk voor enige schade, direct of indirect, die voortvloeit uit of op enig andere wijze verband houdt met de Actie.
 • Naam-, adres- en woonplaatsgegevens, e-mailadressen, bankrekeningnummers en/of andere persoonsgegevens die Tele2 verkrijgt in verband met de deelname aan deze Actie, worden opgenomen in het gegevensbestand van Tele2 en zullen vertrouwelijk en conform de Wet Bescherming Persoonsgegevens worden verwerkt.
 • Tele2 zal de gegevens van de Deelnemers uitsluitend gebruiken voor de uitvoering van deze Actie, tenzij anders is vermeld.
 • Vragen over de uitbetaling van vergoedingen en de werking van de Actie kunnen worden ingediend bij MGMco via vriendenvoordeel@tele2.mgmco.nl . Vragen over de Producten van Tele2 kunnen worden ingediend bij Tele2 via 020-754 4444.

Aldus opgemaakt te Diemen, 25 september 2017.