ACTIEVOORWAARDEN COOLBLUE VOUCHER ACTIE

ALGEMEEN

1.1 Deze actievoorwaarden (hierna: “Actievoorwaarden”) zijn van toepassing op de door Tele2 Nederland B.V. (hierna: “Tele2”), gevestigd te Diemen (1112 XS) aan de Wisselwerking 58, tezamen met Coolblue B.V. (hierna: “Coolblue”), gevestigd te Rotterdam (3012CN) aan de Weena 664 georganiseerde promotionele actie “Coolblue Voucher” (hierna: “Actie”) en zijn te raadplegen op Tele2.nl/mobiel/coolblue/actievoorwaarden (hierna: “Website Tele2”).
1.2 De Actie heeft tot doel de losse telefoon verkoop van Coolblue in combinatie met een SimOnly abonnement van Tele2 te promoten.
1.3 Deelname aan de Actie kan alleen door een natuurlijke persoon die via Coolblue een mobiele telefoon heeft aangeschaft en die vervolgens via een van Coolblue ontvangen link, op de Website Tele2, met Tele2 een overeenkomst voor een SimOnly abonnement heeft gesloten.
1.4 De deelnemende personen (“Deelnemers”) zullen bij deelname aan de Actie op Tele2.nl/mobiel/coolblue akkoord moeten gaan met de toepasselijkheid van deze Actievoorwaarden.
1.5 Tele2 is gerechtigd naar eigen inzicht en zonder voorafgaande kennisgeving deze Actievoorwaarden gedurende de looptijd van deze Actie te wijzigen dan wel zonder opgave van reden deze Actie te staken of te wijzigen, indien de omstandigheden dit met zich meebrengen, zonder dat Tele2 daardoor op enigerlei wijze tot vergoeding van schade gehouden is jegens de Deelnemers. Wijziging van de Actievoorwaarden en staking of wijziging van de Actie zal door Tele2 zo spoedig mogelijk bekend gemaakt worden via de Website Tele2. Deelnemers kunnen aan de informatie op de Website Tele2 geen rechten ontlenen.
1.6 Indien één of meer bepalingen van deze Actievoorwaarden nietig zijn of worden vernietigd, is Tele2 gerechtigd één of meer vervangende bepalingen vast te stellen die zoveel mogelijk de aard en de strekking van de nietige of vernietigde bepaling benaderen zonder zelf nietig of vernietigbaar te zijn.
1.7 De inhoud van deze Actievoorwaarden is onder voorbehoud van schrijffouten en interpretatie; aan schrijffouten en vergissingen van Tele2 kunnen geen rechten worden ontleend.
1.8 De actieperiode begint op 20 december 2017 en eindigt op een nog nader te bepalen datum (hierna: “Actieperiode”). Tele2 kan deze Actieperiode verlengen/wijzigen.
1.9 Op deze Actievoorwaarden is Nederlands recht van toepassing. Eventuele geschillen voortvloeiend uit de Actievoorwaarden of de Actie dienen te worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Amsterdam.

DE ACTIE

2.1 De Deelnemer schaft via Coolblue een mobiele telefoon aan en ontvangt van Coolblue binnen enkele werkdagen na aanschaf een email met een link naar de Website Tele2.
2.2 De Deelnemer ontvangt alleen een email indien de deelnemer een handset heeft aangeschaft welke geschikt voor het 4G netwerk van Tele2. De actie is dus niet geldig in combinatie met toestellen die niet geschikt zijn voor het 4G netwerk van Tele2.
2.3 Deelnemer klikt op de link en bestelt in dezelfde surf-sessie een SimOnly abonnement naar keuze op de Website Tele2. Indien de Deelnemer na het klikken op de link de browser weer sluit en daarna besteld, zal de deelnemer weer opnieuw op de link moeten klikken van Coolblue om in aanmerking te komen voor een Coolblue Voucher.
2.4 Deelnemer ontvangt de dag na bestelling vanuit Tele2 een email met de bevestiging van deelname. Tele2 stuurt de Deelnemer circa 4 weken na diens bestelling van het SimOnly abonnement, de Coolblue Voucher per email.
2.5 Deelnemer ontvangt de Coolblue Voucher wanneer er tussen Tele2 en de Deelnemer een overeenkomst tot stand is gekomen voor een SimOnly abonnement én voldaan is aan de overige Actievoorwaarden.
2.6 Per via de Website Coolblue gekocht mobiele toestel kan een Deelnemer eenmaal meedoen met de Actie.

DEELNAME
3.1 Deelname aan de Actie staat uitsluitend open voor Deelnemers die gedurende de Actieperiode aan de Actie deelnemen en die geen gebruik hebben gemaakt van de wettelijke bedenktijd ten aanzien van de koop van de mobiele telefoon van Coolblue, noch ten aanzien van het sluiten van de overeenkomst voor een SimOnly abonnement van Tele2.
3.2 De Coolblue Voucher is niet geldig bij het verlengen naar een sim only abonnement. En is alleen geldig bij een nieuw abonnement.
3.3 Minderjarigen zijn uitgesloten van deelname.
3.4 Werknemers van Coolblue, Tele2 of door een van deze twee ondernemingen bij deze Actie ingeschakelde derde partijen, zijn uitgesloten van deelname.
3.5 Deelnemers hebben een aantoonbare woon- of verblijfplaats in Nederland.
3.6 Deelnemers zijn verplicht tot het verschaffen van correcte, actuele en complete informatie. Tele2 kan Deelnemers verzoeken bewijs te leveren van hun identiteit.
3.7 Tele2 is te allen tijde gerechtigd Deelnemers zonder opgaaf van reden uit te sluiten van deelname.
3.8 In geval van misbruik, fraude, manipulatie of omzeiling van en inbreuk op deze Actievoorwaarden is Tele2 gerechtigd (een) Deelnemer(s) aan deze Actie uit te sluiten. Tele2 is gerechtigd dit te doen op basis van een vermoeden en is niet gehouden de uitgesloten Deelnemer(s) hiervan te informeren of daartoe bewijs te leveren.
3.9 Deelname is uitsluitend online (via tele2.nl) mogelijk, niet via de Tele2 winkels of de telefonische klantenservice.

COOLBLUE VOUCHER
4.1 Het Coolblue Voucher bedrag varieert per SimOnly abonnement.
4.2 De Coolblue Voucher is persoonlijk en wordt niet in geld uitgekeerd. De Coolblue Voucher kan niet in combinatie met andere waardebonnen worden gebruikt.
4.3 De Coolblue Voucher is geldig nadat de Deelnemer zijn eerste factuur heeft betaald aan Tele2.
4.4 De Coolblue Voucher te gebruiken bij alle Coolblue-shops, tenzij anders vermeld.
4.5 De Coolblue Voucher is geldig tot 1 jaar na uitgifte.
4.6 Een Coolblue Voucher kan slechts eenmaal gebruikt worden. Indien de relevante bestelling wordt geruild of geannuleerd, vervalt ook de Coolblue Voucher.
4.7 De Deelnemer kan de Coolblue Voucher inwisselen zonder minimale bestedingswaarde. Indien de Coolblue Voucher niet in een keer, geheel wordt besteed, vervalt de eventuele restwaarde van de voucher.
4.8 De uitgifte van de Coolblue Voucher zal door Tele2 per e-mail geschieden

OVERIG
5.1 In de gevallen waarin deze voorwaarden niet voorzien, zal een besluit worden genomen door Tele2.
5.2 Tele2 behoudt zich het recht voor te allen tijde en zonder opgaaf van redenen de Actie eenzijdig te wijzigen, op te schorten of te beëindigen.
5.3 Tele2, Coolblue en de door hen ingeschakelde hulppersonen en/of derden zijn niet aansprakelijk voor enige schade, direct of indirect, die voortvloeit uit of op enig andere wijze verband houdt met de Actie.
5.4 Naam-, adres- en woonplaatsgegevens en/of andere persoonsgegevens die Tele2 verkrijgt in verband met de deelname aan deze Actie, worden opgenomen in het gegevensbestand van Tele2 en zullen vertrouwelijk en conform de Wet Bescherming Persoonsgegevens worden verwerkt.
5.5 Tele2 zal de gegevens van de Deelnemers uitsluitend gebruiken voor de uitvoering van deze Actie, tenzij anders is vermeld. Tele2 zal de gegevens van de Deelnemer in ieder geval delen met Coolblue.
5.6 Vragen over deze promotie en het SimOnly abonnement kunnen worden gesteld aan Tele2 via 020 – 754 4444 (lokaal tarief).
5.7 Vragen over het aangeschafte toestel of het niet ontvangen van de e-mail van Coolblue kunnen worden gesteld aan Coolblue via 010 – 798 8999 (lokaal tarief).